Tổng kết sự kiện đua top Hợp Nhất

Tổng kết sự kiện đua top Hợp Nhất từ ngày 19/6 kết thúc 23h59 ngày 24/6 sau đây là bảng danh sách các bạn nàm trong top .

1 Đua Top All

Top All
Top All

2 Đua Top Class ( Chủng Tộc )

Top class Dw
Top class Dw
Top class DK
Top class DK
Top Class Ef
Top Class Ef
Top class MG
Top class MG
Top class DL
Top class DL

 

Chi tiết và thể lệ phần thưởng đua top xem tại đây

+ Phần thưởng đã được trao trực tiếp vào web quản lý tài khoản