Một số thay đổ từ ngày 9/10/2019

Ngày 9/10 Cập nhật thay đổ một số vấn đề như sau:
+ Chuyển trạng thái Non PVP thành PVP ( Từ Không PK sang PK) trừ map lost, attlan , tarkan , Aida.
+ Giảm dame RFA 50% Tăng Dame RFV 10%
+ Tăng dame DK 40%
+ Tăng tỷ lệ rơi Đá Hộ Mệnh tại map Kalima 7